پست‌های انتقال و فوق‌توزیعباتوجه‌به نقش پست‌های انتقال و فوق‌توزیع در تحویل انرژی الکتریکی به شبکه توزیع، طراحی این پست‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است.

گروه خطوط و پست‌ها در معاونت انتقال و توزیع شرکت مهندسین مشاور غرب نیرو خدمات طراحی مقدماتی و پایه و نظارت عالیه کارگاهی پست‌های انتقال و فوق‌توزیع را به صنعت برق ارائه می‌نماید. رئوس خدمات عبارتند از:
 • نقشه‌برداری زمینی
 • طراحی Civil
 •  طراحی بخش فشارقوی (HV)
 •  طراحی تفصیلی Civil در بخش فشارقوی
 •  طراحی الکتریک
 •  برآورد Civil
 •  تهیه مشخصات فنی HV/MV/LV
 •  برآورد مقادیر و هزینه‌ها
 •  تهیه اسناد فنی مناقصه
 •  ارزیابی فنی و مالی و انتخاب پیمانکار
 •  نظارت بر عملیات ساختمانی و نصب تجهیزات
 •  نظارت بر راه‌اندازی