خطوط انتقال و فوق‌توزیعگروه خطوط و پست‌ها در معاونت انتقال و توزیع شرکت مهندسین مشاور غرب نیرو مسئول ارائه خدمات طراحی و مهندسی و نظارت عالیه و کارگاهی خطوط انتقال نیرو به صنعت برق است. رئوس خدمات قابل ارائه در این خصوص بشرح زیر می‌باشد


  •  تهیه نقشه از منطقه موردنظر
  •  مسیریابی و محاسبات اقتصادی مربوطه
  •  نقشه‌برداری و تهیه پلان و پروفیل مسیر مصوب
  •  دریافت مشخصات آب و هوایی منطقه مسیر
  •  کنترل عدم‌وجود عوارض در مسیر با دیگر سازمان‌ها
  • برج‌گذاری و اسپاتینگ
  • تهیه اسناد فنی مناقصه
  •  ارزیابی فنی و مالی و انتخاب پیمانکار
  •  نظارت بر عملیات ساختمانی، نصب برج‌ها و سیم‌کشی