نیروگاههای حرارتیگسترش شبکه تولید برق کشور به‌منظور تحقق هدف‌گذاری‌های انجام‌شده در سند چشم‌انداز کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. ازاین‌رو باتوجه‌به حجم قابل توجه فعالیت‌های پیش رو در ارتباط با توسعه شبکه نیروگاهی، سازماندهی لازم در شرکت مهندسین مشاور غرب نیرو برای ارائه خدمات موردنیاز به صنعت انجام شده است.

به این ترتیب معاونت تولید این شرکت آماده ارائه خدمات به طرح‌های دولتی احداث نیروگاهها مشتمل‌بر مطالعات امکان‌سنجی، انتخاب محل، طراحی مقدماتی، طراحی تفصیلی، تهیه اسناد مناقصه و برگزاری آن و نظارت بر اجرا می‌باشد.

از سوی دیگر باتوجه‌به روند رو به رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در احداث نیروگاهها، معاونت تولید شرکت مهندسین مشاور غرب نیرو خدمات موردنیاز سرمایه‌گذاران بخش خصوصی مشتمل‌بر:

مطالعات بار و شبکه
مطالعات سوخت
مطالعات مالیاتی
انتخاب ساختگاه
مطالعات تولید
را ارائه می‌نماید.