ارزش‌ها

1- مشتری‌مداری


2- یادگیری و بهبود مستمر


3- تعامل سازنده با ذی‌نفعان


4- حفظ محیط زیست


5- پای‌بندی به تعهدات اجتماعی


6- ارتقاء فرهنگ سازمانی


7- ارتباطات سالم و شفاف درون‌سازمانی