مأموریت
فلسفه وجودی : کمک به دستیابی به خودکفایی در عرصه خدمات مهندسی در صنعت برق و انرژی


محصولات و خدمات : اجرای پروژه‌های طراحی، مهندسی، مشاوره و نظارت برای صنعت برق و انرژی و سایر صنایع ذی‌ربط


قلمرو فعالیت : صنعت برق و انرژی و دیگر صنایع مرتبط/ در سطح ملی و بین‌المللی


مخاطبین و ذی‌نفعان : وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و عمومی، شرکت‌های خصوصی فعال در صنعت برق و انرژی


رشد و بقا : ازطریق انجام باکیفیت و اقتصادی پروژه‌ها و به‌دست آوردن سود مناسب