نیروگاههای مبتنی‌بر انرژی‌های تجدیدپذیرلزوم استفاده بهینه از منابع انرژی فسیلی کشور باتوجه‌به محدود بودن این منابع، لزوم کاهش حجم آلاینده‌های زیست‌محیطی ناشی از تولید برق و ضرورت حفظ محیط زیست در راستای توسعه پایدار موجب پُررنگ شدن نقش انرژی‌های تجدیدپذیر برای تولید برق شده است. بویژه باتوجه‌به پتانسیل بالقوه بسیار مناسب انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور همچون انرژی خورشید و انرژی باد، تولید برق از این انرژی‌ها به مرز اقتصادی شدن نزدیک است.

از این رو معاونت تولید شرکت مهندسین مشاور غرب نیرو آمادگی انجام مطالعات مربوط به تولید برق توسط منابع انرژی تجدیدپذیر مشتمل‌بر پتانسیل‌سنجی، انتخاب سایت، طراحی مقدماتی و تفصیلی، تهیه اسناد مناقصه و برگزاری آن و نظارت بر اجرا را دارد.